Ερευνητικές εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του 13ου Συνεδρίου μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά και η έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.

Τελική προθεσμία υποβολής των εργασιών: 1η Δεκεμβρίου 2017.
Οι εργασίες θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του συνεδρίου: info@healthpolicycongress.gr

Επιτροπή αξιολόγησης εργασιών
Υπεύθυνη για την αξιολόγηση των εργασιών θα είναι η Επιστημονική Επιτροπή του 13ου Συνεδρίου, με πρόεδρο την κυρία Ελπίδα Πάβη, Επιμελήτρια Τομέα Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Κριτήρια αξιολόγησης εργασιών

  • Σημασία και σκοπιμότητα της μελέτης
  • Πρωτοτυπία
  • Συμβολή στην επιστημονική γνώση και μεθοδολογία
  • Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
  • Αρτιότητα της μεθοδολογίας
  • Συνεισφορά στη βελτίωση του συστήματος υγείας

Οδηγίες σύνταξης